#STEC ควง STPI บวกสวนตลาดหลัง “ภูมิใจไทย” ถูกมองเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล

116

#STEC ควง STPI บวกสวนตลาดหลัง “ภูมิใจไทย” ถูกมองเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล โดยราคาหุ้น STEC ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับ 23.70 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.04% ส่วน STPI ปรับตัวขึ้นมาที่ 6.10 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.39%