“SET SE 102” พัฒนาศักยภาพ SE สู่ความยั่งยืน

5

เริ่มแล้ว SET SE 102 หลักสูตรอบรม พร้อมลงมือปฏิบัติจริง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) สู่ความยั่งยืน ด้วยสุดยอดความรู้จากสุดยอดวิทยากรชั้นนำ และเรียนรู้การทำธุรกิจจากโค้ชผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เข้มข้นตลอด เดือน เมษายนมิถุนายน 2562 ติดตามข้อมูลการส่งเสริม SE ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com