ตลท. คงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ KC

90

มิติหุ้น-ตามที่บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC) เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่22 พฤษภาคม 2562) เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้นำส่งงบการเงินปี 2560 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ KC ต่อไป