SCC โผล่ BIGLOT มูลค่า 213.54 ลบ.

13

มิติหุ้น-SCC มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 460,500 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 463.70 บาท รวมมูลค่า 213.54 ล้านบาท