ตลท. เตรียมปล่อยผีชั่วคราว หุ้นถูก SP นานเกิน 3 เดือนดีเดย์ 1 ก.ค. นี้

532

มิติหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลว่า กำลังเตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว1 เดือนในช่วงวันที่1-31 ก.ค. 2562 สำหรับ หลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนาน เกินกว่า 3 เดือน และเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดย ตลท. จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์วันที่ 20 มิ.ย.2562 และมีผลในวันที่ 1 ก.ค.นี้

สำหรับเงื่อนไขของหลักทรัพย์ SP มีดังนี้ 1. SP เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 2. เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน และไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขาย ชั่วคราวมาก่อน 3. ไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว ทุกหลักทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะเริ่มเปิดให้ซื้อขายในช่วงวันที่1-31 ก.ค. 2562 และเพื่อให้ผู้ลงทุนมี ความระมัดระวังในการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือผู้ซื้อต้อง ชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขาย หลังจากวันที่ 31 ก.ค. 2562 หลักทรัพย์จะถูก SP ต่อไปจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขให้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายตามปกติได้

นอกจากนี้ เพื่อให้หลักทรัพย์สามารถซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริง จะไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุด และต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันที่ 1 ก.ค. 2562 หรือวันแรกที่มีการซื้อขาย ทั้งนี้ ข้อมูลการซื้อขายของ หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้จะไม่รวมคำนวณในข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์