GPSC โผล่ BIGLOT มูลค่า 30 ลบ.

111

มิติหุ้น-GPSC มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 500,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 60 บาท รวมมูลค่า 30 ล้านบาท