BANPU โผล่ BIGLOT มูลค่า 118.40 ลบ.

505

มิติหุ้น-BANPU มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 8 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 14.8 บาท รวมมูลค่า 118.40 ล้านบาท