TISCO โผล่ BIGLOT มูลค่า 41.63 ลบ.

37

มิติหุ้น-TISCO มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 450,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 92.25 บาท รวมมูลค่า 41.63 ล้านบาท