# TRCโดดคว้างานใหม่ 926.70 ล้านบาท

123

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า TRC ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.) ว่า บริษัท สหการวิศวกร จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่ารวม 926.70 ล้านบาท