EA คลอดหุ้นกู้วงเงิน 3 พันล้านบาท-ขายให้รายใหญ่-สถาบันการเงิน

141

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000 ล้านบาท  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.61 ต่อปี  และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.61 ต่อปี ทั้งสองชุดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.62 โดยมีธนาคารกสิกรไทย และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่า

อย่างไรก็ดีบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระดับ”A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.61

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนเงินกุ้ยืม (Refinance) และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการหนุมาน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น โดยจะใช้ตามวัตถุประสงค์ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ (11 ก.ค.62)

www.mitihoon.com