RATCH เซ็นสัญญาขายไฟขนาด 1,400 MW กับทาง กฟผ. คาดเริ่ม COD ปี 2567

107

มิติหุ้น-บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)โดย นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯถึงการจัดตั้งบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันครบกำหนด 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 MW (เครื่องละ 700 MW) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีความคืบหน้าในโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

www.mitihoon.com