“วรวรรณ ธาราภูมิ” ขึ้นแท่นผู้หญิงดีเด่นแห่งเอเชียด้านความยั่งยืน

20

คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร กองทุนบัวหลวง ขึ้นแท่นรับรางวัลผู้หญิงดีเด่นแห่งเอเชียด้านความยั่งยืน (Asia’s Top Sustainability Superwomen Award 2019) จาก CSR Works International องค์กรของประเทศสิงคโปร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา ยุทธศาสตร์และการฝึกอบรมด้านความยั่งยืน ได้จัดงานมอบรางวัล “Asia’s Top Sustainability Superwomen Award 2019” ขึ้น ที่โรงแรม Novotel Clarke Quay Singapore ด้วยการคัดเลือกเฉพาะผู้หญิงในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความริเริ่มใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาคธุรกิจและสังคมโลกในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยในปีนี้ CSRWorks International ได้มอบรางวัล Asia’s Top Sustainability Superwomen 2019 ให้กับผู้หญิงที่โดดเด่น 27 คน จาก 11 ประเทศ โดยทำการคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาทั้งหมด 126 คน จาก 20 ประเทศในเอเชีย กรรมการที่คัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ

คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพียงคนเดียว ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรตินี้ ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกให้เกิด “กองทุนรวม คนไทยใจดี” หรือ กองทุน BKIND ของกองทุนบัวหลวง ที่ถือว่าเป็นกองทุนรวมกองแรกของไทยที่เน้นการลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาล (Good Governance) และต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) โดยกองทุนนี้จะมอบรายได้ในการจัดการกองทุน 40% ของมูลค่าเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทำให้เงินลงทุนของผู้ลงทุนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง กองทุน BKIND ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนไปแล้ว 46 โครงการ ด้วยจำนวนเงินสนับสนุนเกือบ 40 ล้านบาท ครอบคลุมความช่วยเหลือทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและต่อต้านคอร์รัปชั่น สำหรับความสำเร็จของกองทุน BKIND ภายใต้ความริเริ่มของคุณวรวรรณ ยังนำไปสู่การผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภาคตลาดทุนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อเนื่อง โดย 11 บลจ.ได้ร่วมมือแสดงพลังจัดตั้งกองทุนหุ้นธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund Project) เพื่อนำรายได้จากค่าบริหารจัดการกองทุนไปสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่น