IFS ชี้ ผถห.ไม่ควรอนุมัติ การให้สัตยาบันกรณี GSC ช่วยเหลือทางการเงิน ACAP

217

มิติหุ้น- ตามที่ บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์(GSC) ธุรกิจให้บริการ Call Center,ศูนย์บริการติดตามทวงหนี้ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(IFS)  เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของรายการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของ GSC  เพื่อนำเสนอให้ที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/62 ในวันที่ 25 ก.ย. 2562 นั้น  ในการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ACAP ทั้ง 7 รายการนั้น GSC ได้นำเงินระดมทุน IPO เข้าลงทุนตั๋วP/N และให้กู้ระยะสั้นของ ACAP(ถือหุ้นสัดส่วน 64 % ใน GSC)  รวมมูลค่า 340.49 ลบ. ซึ่งล่าสุดบริษัทยังมิได้รับเงินต้นรวม 130 ลบ.พร้อมดอกเบี้ยเนื่องจาก ACAP ขอเลื่อนจะชำระจากกำหนดเวลาเดิมวันที่ 25 ก.ค. 2562 ไปเป็นภายในสิ้นเดือนก.ย. 2562

พบว่าบริษัทฯ มิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริษัทฯ ยังดำเนินการไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่า ฝ่ายการเงิน จะนำเงินที่เกินจากเงินลงทุนหมุนเวียนขั้นต่ำไปลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1เท่านั้น ดังนั้น การให้เงินกู้ระยะสั้นแก่ ACAP โดยไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ย และบันทึกบัญชีเป็นรายการเงินทดรองจ่าย(รายการที่1 และ 2) และการลงทุนในตั๋ว P/N ของ ACAP อีก 5 ฉบับ (รายการที่ 3 – 7) จึงมิได้เป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 ตามนโยบายบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และเป็นการใช้เงินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการขยายสาขา และปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง เป็นเงินทุนหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมิได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการใช้เงินเพิ่มทุนในช่วงไตรมาสที่ 3/2562 ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้รับคืนเงินส่วนที่เหลือ จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และแผนที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นไว้และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการให้สัตยาบันในรายการที่เกี่ยวโยง กันในครั้งนี้ เนื่องจากมีความไม่สมเหตุสมผล และมีความไม่เหมาะสมในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย (อัตราผลตอบแทน) วัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มิได้เปิดเผยข้อมูลในทันทีที่มีการเข้าท ารายการ (เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศล่าช้า) มิได้ขอ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง มิได้ดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับความเสี่ยงจาก การตัดสินใจ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากการ ดำเนินการดังกล่าว และบริษัทฯ ควรปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้นต่อไป

ซึ่งหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการให้สัตยาบัน หมายความว่า กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ การอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการไม่สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารสภาพคล่อง และไม่เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ จะต้องยกเลิก รายการและติดตามให้ACAP ชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดในทันทีซึ่ง ณ วันที่ออกรายงานฉบับนี้มียอด คงเหลือจำนวน 130.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ โดยกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเข้าท ารายการ ต้องรับผิดชอบอ้างอิงตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

www.mitihoon.com