DIMET แจงเพิ่มขาดทุนพุ่งกว่า 280 % ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุนใน IGE

234

มิติหุ้น-บมจ.ไดเมท (สยบาม) (DIMET) โดยนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารเปิดเผยว่า บริษัทขอชี้แจงผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนที่ขาดทุนสุทธิ 103.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 285.58 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับเงินด้อยค่าจากเงินลงทุนระยะยาวบริษัทขาดทุนจาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 83.14 ล้านบาทคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการลงทุนด้วยความระมัดระวังในการอนุมัติเข้าลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด (“IGE”) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ตามข้อมูล รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญ บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัดซึ่งจัดทำโดยบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด (“JVS”) นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าการที่บริษัทเข้าไปลงทุนใน “IGE” ณ ขณะนั้นเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท ฯ

เนื่องจาก “IGE” ดำเนินธุรกิจจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่งแรงสูงและแรงต่ำ งานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าย่อยและมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอีก 2 บริษัท คือ(1) บริษัทไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด (“IGP”) ซึ่ง “IGE” ถือหุ้นร้อยละ 51 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบัสดัค (Busduct) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มาแทนสายไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟฟ้าไปยังโหลดต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ก้บกระแสขนาดสูง นิยมใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่มีความสูงเกิน 8 ชั้น สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่นสนามบินห้างสรรพสินค้า โครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงเป็นทางเดินไฟฟ้าสำหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้าภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และ (2) บริษัทไอเจนเอเนอร์ยี่จำกัด (“IGEN-ENERGY”) (เดิมชื่อ บริษทั สยาม ไบโอ เจนเนอเรชั่น 1 จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งจากการประเมินแผนธุรกิจและ Backlogของ “IGE”และบริษัทย่อยของ IGE ณ ปี 2561 นั้นมีความเป็นไปไดและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เข้าไปลงทุนในรายการดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการตั้งด้อยค่าจากเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 83.14 ล้านบาท นั้น เกิดจากโครงการและBacklog ต่างๆ ของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง และบริษัทย่อย มีเลื่อนระยะเวลาในการเซ็นสัญญาในโครงการต่างๆ ออกไป ทำให้การรับรู้รายได้ไม่ได้เป็นไปตามกำหนดที่ประมาณการไว้

นอกจากนี้การรับรู้รายได้ของ IGEN Powertech ไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากการเปิดโรงงานของ IGEN Powertechล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ถึง 6 เดือน โดยแผนกำหนดการสร้างโรงงานแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2561 แต่เลื่อนเป็น เดือนกันยายน 2561 เมื่อโรงงานแล้วเสร็จทาง IGEN Powertech ได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในการติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรรวมถึงการทดลองผลิตบัสดัค (Busduct) ดังนั้น IGEN Powertech สามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายบัสดัคได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2561

www.mitihoon.com