AWC ราคารูดหลุด 6 บ.หมดกรีนชู

489

มิติหุ้น-# AWC ราคารูดหลุด 6 บาท หลังเปิดตลาดบ่านวันนี้ ล่าสุด(14.37 น.)อยู่ที่ 5.55 บ./หุ้น ลดลง 0.50 บ.หรือ ลดลง 8.26 % ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,100 ลบ. หลังครบกำหนดกรีนชูเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา

โดยดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงินบมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) จำนวน 8,000,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน6,957,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครังแรก และ (2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน1,043,000,000 หุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (“ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน”)
ซึ่งได้ยืมหุ้นสามัญจำนวน 1,043,000,000 หุ้นดังกล่าวจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดีเพื่อส่งมอบให้กับผู้จองซื้อ โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะต้องดำเนินการจัดหาหุ้นจำนวนดังกล่าว โดยการซือหุ้นสามัญของบริษัทที่ซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจัดสรรไว้สำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว รวมเป็นจำนวน 1,043,000,000หุ้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นั้น

ในการนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลา 30 วัน จนครบกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562ไม่มีการซื้อขายต่ำกว่าราคา IPO ที่ระดับราคา 6 บาท ดังนั้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจึงไม่มีความจำเป็นในการใช้กระบวนการในการรักษาระดับราคาโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉะนั้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจึงได้แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,043,000,000 หุ้นจากบริษัทครบทั้งจำนวน ในราคา 6 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคา IPO คิดเป็นจ านวนเงินทั ้งสิ ้น 6,258,000,000 บาท เพื่อส่งคืนให้กับนายเจริญ สิริวัฒนภักดีทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้
จัดหาหุ้นส่วนเกิน และนายเจริญ สิริวัฒนภักดีได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินแล้ว บริษัทจะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น
32,000,000,000 บาท และมีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 32,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและจะส่งผลให้จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงในบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดีเป็นดังนี้

www.mitihoon.com