SHR-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 2.85 ลบ.

86

มิติหุ้น-SHR-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 571,400 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 4.98 บาทรวมมูลค่า 2.85 ล้านบาท