# BH (มิติหุ้น) ชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BDMS โดยไม่ได้มีการแจ้งกับบริษัทฯ ก่อน 

93

# BH (มิติหุ้น) ชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 125บ.ทั้งนี้ราคาเสนอซื้ออาจปรับขึ้นได้ในอัตราร้อยละ20 ของราคาเสนอซื้อ โดย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) โดยไม่ได้มีการแจ้งกับบริษัทฯ ก่อน 

 

นอกจากนี้BH เห็นว่า2กลุ่มโรงพยาบาลดำเนินธุรกิจแข่งขันกันและต่างก็เป็นผู้นำด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงสูง

 

และBHเล็งเห็นภึงความสำคัญของผู้บริโภคและบริการทางการแแพทย์ภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและขอปรึกษาให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.) เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจการแพทย์ในปัจจุบันและขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซืัอหละกทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดย BDMS

www.mitihoon.com