TU ทำโครงการซื้อหุ้นคืน

349

# TU แจ้ง ที่ประชุมคณะกรรมการในวันนี้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยจะใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 พันล้านบาท ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น หรือ 4.19% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.63

 

นักวิเคราะห์เผย TU มีสภาพคล่องทางการเงินแข็งแกร่ง มีค่า PE 16 เท่าราคาประเมินปี 63 ที่ 19 บาท   การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวคำนวณราคาเฉลี่ยจากจำนวนหุ้นและมูลค่าเป็น 15 บาท  อย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวสะท้อนจากเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนเท่านั้น  แต่หากราคาขยับขึ้น  ราคาเฉลี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (มิติหุ้น)