GCAP เลี่ยงไวรัส เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 63 อย่างไม่มีกำหนด ยันธุรกิจเดินตามแผนไม่กระทบ

33

มิติหุ้น- GCAP แจ้งผู้ถือหุ้นเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 วันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลายสู่ภาวะปกติ ยืนยันธุรกิจดำเนินได้ตามแผน วางเป้าหมายสินเชื่อใหม่ปี 2563 เติบโตราว 30% เน้นขยายฐานลูกค้าในสินเชื่อที่มีหลักประกัน และสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลัก เพราะยังมีโอกาสเติบโตสูง

นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร และให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงสินเชื่อประเภทอื่นๆ  เปิดเผยว่า  บริษัทฯได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ (14 เมษายน 2563)  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2/2563 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระจายในวงกว้าง และเพื่อเป็นการสอดรับกับข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรครวมถึงการรวมตัวกันของกลุ่มคนในการจัดงานประชุมต่างๆ จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ และขอยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (RD) เดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) วันประชุม วาระการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งปีบริษัทฯ จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ  0.17 บาท

ด้านแผนธุรกิจของบริษัทฯ วางเป้าหมายสินเชื่อใหม่ปี 2563 ขยายตัวราว 30% โดยเน้นเจาะกลุ่มฐานลูกค้าในสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลัก พร้อมกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติลูกค้าอีกด้วย

www.mitihoon.com