# SKY (มิติหุ้น) แจ้งหุ้น PP จำนวน 20 ล้านหุ้น ติด Silent Period 1 ปี

186

# SKY (มิติหุ้น) แจ้งหุ้น PP ที่เสนอขายให้แก่ (1) น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา (2) น.ส.บุศรา อุไรกุล และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด(มหาชน) จำนวน 20 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.80 บาท นั้นเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 13.14 บาทต่อหุ้น จึงต้องถูกห้ามขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเป้นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) แต่เมื่อถือครบกำหนดระเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจํานวน ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

www.mitihoon.com