โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนจากโมเดลต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์

109

มิติหุ้น – รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา (ที่  4 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ดร.เชาวลิต สิมสวย (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ต้อนรับนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 4 จากซ้าย) โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และตัวแทนจากวิทยาลัยเกษตรนำร่องโครงการฯ 5 แห่งเข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังการบรรยายเรื่องการจัดการน้ำชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

www.mitihoon.com