CI เจอโควิด ผลงาน Q1 ทรุดต่อ

177

CI แจ้งงบ Q1 ขาดทุนเพิ่ม โควิดกระทบหนัก

CI  บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ แจ้งรายได้ไตรมาสแรกลดลง เป็นผลจากยอดรับรู้รายได้ชะลอตัว 76%   ยอดขาย  และส่วนแบ่งกำไรลดลงผลกระทบจากภาวะโควิดในช่วงที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก  โดยโรงแรมศรีพันวา(ภูเกต็ ) โรงแรมบาบา บีช คลับ(ภเูก็ต)และโรงแรมบา
บา บีช คลับ (ชะอำ -หัวหิน) ต้องหยดุ ดำเนินกิจการชั่วคราวจากการสั่งปิดพื้นที่ตามคำสั่งของหน่วยรายการ