บลจ.กรุงศรี ตั้ง “สุภาพร ลีนะบรรจง” นั่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

384

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ KSAM ประกาศแต่งตั้ง นางสุภาพร ลีนะบรรจง ซึ่งปัจจุยบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน ให้รักษาการกรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่งหนึ่งแทน นางสาวศิริพร สินาเจริญ ที่ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยการดำเนินการดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทแต่ประการใด