***แก้ไข # TWZ (มิติหุ้น) ส่ง บ.ย่อย “อิเลคตร้า โมทีฟ”เข้าลงทุนหุ้นบ.ย่อยของRICH ชื่อ”ริช เอเชีย อินดัสทรี(RAI)

199

#  (มิติหุ้น) ส่ง บ.ย่อย “อิเลคตร้า โมทีฟ”เข้าลงทุนหุ้นบ.ย่อยของRICH ชื่อ”ริช เอเชีย อินดัสทรี (RAI)” ที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 300 ลบ.โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6,451,613 หุน มูลคาที่ตราไว้หุ้นละ 31 บาท
ซึ่ง”อิเลคตร้า โมทีฟ”ได้ชำระเงินเพิ่มทุนสัดส่วน 25 % ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มทุน เป็นเงินราว 50 ลบ.

ตามเงื่อนไขการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะนําไปชําระหนี้ให้แก่ บริษัท สกายเวลล ์ (ประเทศไทย) จํากัด (SKY-TH) ซึ่ง RAI ได้กู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการเตรียมความพร้อมตามเงื่อนไข BOI ในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 100%

www.mitihoon.com