TMILL ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

45

มิติหุ้น – เมื่อเร็วๆ นี้  คณะทำงานทีม CSR ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาโดยในกิจกรรมได้ร่วมถวายเทียนพรรษากับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ พระอุโบสถวัดสำโรงใต้ (ปุณหังสนาวาส) ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา        ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกันอนุรักษ์ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและพุทธประวัติของการถวายเทียนพรรษาส่งเสริมพุทธศาสนิกชนทำหน้าที่ของชาวพุทธในการสิบทอดพระพุทธศาสนา บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   ทั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจบริษัทที่ว่า ”เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ที่บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

www.mitihoon.com