PTTEP เตรียมอ่วม หลัง สนพ.พิจารณาให้มีการแข่งขันในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

1015

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่าสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)โดยนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปด้านพลังงานในการเปิดให้มีการแข่งขันในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) หลายราย โดยเป็นการใช้กลไกตลาดให้เกิดการแข่งขันด้านราคานำเข้า LNG ทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้มีราคาค่าไฟฟ้าถูกลงด้วย

ทั้งนี้ หากดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ จะทำให้ประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านพลังงานลดลง อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในที่สุด ดังนั้น ในประเด็นที่กล่าวข้างต้น กระทรวงพลังงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยเร็ว โดยจะเห็นแนวทางชัดเจนภายใน 2 เดือนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ผู้ผลิตไฟฟ้าเฮ  ต้นทุนลดฮวบ

นักวิเคราะห์เผย การเปิดให้มีการนำเข้า LNG ดังกล่าวนี้จะกระทบกับผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งได้แก่ PTTEP    เพราะจะทำให้ผู้บริโภคคือกลุ่มยานยนต์ และผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถใช้ LNG จากการนำเข้าที่ถูกลง  ซึ่ง ผู้ที่ได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะมีใบอนุญาต ได้แก่ GULF, BGRIM, RATCH  นอกจากนี้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นก็จะสามารถนำเข้าได้เองหากรัฐเปิดเสรี  สำหรับ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มปตท. อาจไม่ได้ประโยชน์มากนัก เพราะต้องสั่งซื้อ LNG จากบริษัทในกลุ่มเป็นหลัก

www.mitihoon.com