KTC โผล่ BIGLOT มูลค่า 71.25 ลบ.

66

มิติหุ้น-KTC รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดาน (BIGLOT) จำนวน 2,097,900 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 33.96 บาท รวมมูลค่า 71.25 ลบ.