เดลต้า ประเทศไทย ติดอันดับดัชนี MSCI Global Standard Indexes 2020 ด้วยความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

111

มิติหุ้น – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนีหุ้นชั้นนำของโลก MSCI Global Standard Indexes จากการวิเคราะห์ดัชนี MSCI ในครึ่งปี 2020 (MSCI 2020 Semi-Annual Index Review) ซึ่ง MSCI Index เป็นดัชนีอ้างอิงที่บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรฐานให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ในการคัดเลือกหุ้นและผลตอบแทน

ก่อนหน้านี้ บมจ. เดลต้าเคยติดอันดับในดัชนี MSCI Thailand Index ปีพ.ศ. 2557 ถึง 2561 โดยเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมดัชนี MSCI Thailand Index คือเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง โดยต้องมีปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลต (Free float) ขั้นต่ำ 15% และมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market cap) คูณด้วยค่าฟรีโฟลตแล้วสูงกว่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา MSCI ESG Research ได้จัดทำรายงานประจำปี Business Involvement Screening Research (BISR) หรือรายงานการพิจารณาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ บมจ. เดลต้า ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยภายหลังจากการประเมินและทบทวนดัชนีนั้น บมจ. เดลต้าเป็น 1 ในเพียง 2 บริษัทของประเทศไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในดัชนีระดับโลก MSCI Global Standard Indexes ตามรายการเพิ่มเข้าและถอนออกซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

MSCI (Morgan Stanley Capital International) คือ บริษัทวิจัยการลงทุนที่ให้บริการจัดทำดัชนีหุ้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน และเครื่องมือการกำกับดูแลแก่นักลงทุนสถาบันและกองทุนป้องกันความเสี่ยง ซึ่งดัชนีเกณฑ์มาตรฐานของ MSCI ประกอบด้วย ดัชนี MSCI Emerging Market Index และ MSCI Frontier Markets Index ซึ่งจัดการโดย MSCI Barra

เดลต้า ประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นองค์กรระดับโลก พร้อมมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าแก่นักลงทุนและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

www.mitihoon.com