TRUBB ล้มแผนซื้อ`บ.ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ `-ชี้ไม่กระทบแผนธุรกิจ

714

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป หรือ TRUBB ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร โดย “นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัทยกเลิกการเข้าซื้อกิจการ “บ.ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์” ผู้ผลิตถุงมือยางที่เช่าโรงงานและเครื่องจักรของบริษัท โดยจะซื้อหุ้น 500,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของทุนชำระแล้ว

เนื่องจากภายหลังได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะกิจการด้านบัญชีและกฏหมายของ “บ.ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์” โดยมีความเห็นว่าข้อมูลที่สำคัญยังไม่เพียงพอในการตัดสินใจเข้าทำรายการ เช่น รายการลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้าเป็นต้น ดังนั้นบริษัทจึงไม่เข้าทำรายการซื้อหุ้นทั้งหมดของ “บ.ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์”

โดยการยกเลิกการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากแผนการดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมด้วย เช่น สถานะบริษัทที่เข้าลงทุน ปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจ เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการจะใช้ในการลงทุน เป็นต้น

www.mitihoon.com