# PROUD (มิติหุ้น) แจ้งบอร์ดอนุมัติแต่งตั้งนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีผล 1ม.ค.64

163

# PROUD (มิติหุ้น) แจ้งบอร์ดอนุมัติแต่งตั้งนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งของผู้บริหารสูงสุด จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และเลขานุการบริษัท แทนนายจันทร จันทราทิพย์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

www.mitihoon.com