PROUD แต่งตั้ง “ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ” นั่งซีอีโอมีผล 1 ม.ค.64

1081

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.พราว เรียล เอสเตท (PROUD) โดย นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องสําคัญต่าง ๆ ดังนี้

  1. รับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการของนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  2. แต่งตั้งนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งของผู้บริหาร สูงสุด จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และเลขานุการบริษัท แทนนายจันทร จันทรา ทิพย์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  3. รับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ของนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  4. แต่งตั้งนายพสุ ลิปตพัลลภ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  5. เปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากเดิม: “นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม หรือนายพสุ ลิปตพัลลภ หรือนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ หรือไพสิฐ แก่นจันทน์สองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” เปลี่ยนเป็น: “นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม หรือนายพสุ ลิปตพัลลภ หรือนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ หรือนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ อดีตผู้บริหารบมจ.เอพี (ประแลนด์) หรือ AP และ ล่าสุดเป็นเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) มีประบการณ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาบุคคลากร

www.mitihoon.com