MACO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ตามมาตราการป้องกัน COVID-19

98

มิติหุ้น – นายซิว โค ชวน รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น 2 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงอนุมัติการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ในการยกเว้นภาระหน้าที่ในการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาสำหรับไตรมาสที่ 3/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 4/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและพนักงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามกฎหมายข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ การตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การกำหนดระยะห่าง การจัดจำนวนที่นั่งผู้ถือหุ้นภายในห้องประชุมไม่เกิน 90 ที่นั่ง การกำหนดให้มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์บนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอดสด หรือ Live Streaming ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯได้อีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างแรกและมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับสถานการณ์ New Normal ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

www.mitihoon.com