คาร์กิลล์ สานต่อโครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสานช่วยเหลือนักเรียนกว่า 5,000 คน

58

มิติหุ้น – กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (25 มกราคม พ.ศ. 2564) — บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัด โครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสานโดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านโภชนาการแก่เยาวชนในชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ให้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายหลักของคาร์กิลล์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสร้างมาตรฐานการครองชีพ ส่งเสริมชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

นายสุเกียรติ กิตติธรรมโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด กล่าวว่า โครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสาน มีเป้าหมายเพื่อสร้างโภชนาการที่ดีและเหมาะสมให้แก่เยาวชนและนักเรียนในช่วงวัย 7 – 14 ปี โดยดำเนินโครงการในลักษณะบูรณาการ ทั้งปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ อาหาร สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของร่างกายและการเจริญเติบโต ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดแทรกนวัตกรรมใหม่ ๆ เสริมสร้างทักษะให้ยุวเกษตรให้เกิดแรงบันดาลใจ จุดประกายความฝัน เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตและต่อยอดอาชีพในอนาคต และด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและผู้นำชุมชน ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการดีๆ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต

 โครงการเกษตรอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคอีสาน มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกฝนทักษะ ได้แก่ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงเห็ด การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากนี้ ผลผลิตที่ได้ จะนำไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน และจำหน่ายให้ชุมชนโดยรอบ สร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่โรงเรียน โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ มีการช่วยเหลือนักเรียนไปแล้วกว่า 5,000 คน 26 โรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยงบประมาณกว่า 2,100,000 บาท อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือให้โรงเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงเดือนละประมาณ 36,000 บาท หรือราว 420,000 บาท ต่อปี

www.mitihoon.com