SUN อวดรายได้ปี63 โตแรง ปันผลแจ่มต่อเนื่อง

251

 

มิติหุ้น-SUN เผยผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 2,610.59 ล้านบาท กำไรแจ่ม 192.91 ล้านบาท จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด พร้อมลุยโครงการต่อเนื่อง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ “SUN” รายงานผลประกอบการประจำปี 2563 มีรายได้รวม  2,610.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.98 % กำไรสุทธิ 192.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 234.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 560.60 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนผลงานการบริหารงานโดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ ประกาศเดินหน้าลุยโครงการใหม่ในปี 2564 ตามแผนที่วางไว้ เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศจากกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Ready to eat) ซึ่งมีการแตกไลน์สินค้าอย่างหลากหลายโดยเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านตลาดต่างประเทศ มีการขยายฐาน ในกลุ่มสินค้ากระป๋อง และสินค้าแช่แข็ง ในแถบภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีเสถียรภาพเข้ามาเพิ่มเติมจากจำนวนลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ทำให้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าในต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความใกล้ชิดกับลูกค้า โดยการติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับแนวทางดำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างทันท่วงทีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาโครงการตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat) ในแบบ Mini Factory ซึ่งเริ่มก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 25% คาดเสร็จตามกำหนดราวกลางปี 2564 และจะเริ่มเดินเครื่องการผลิตทันที 2) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากซังข้าวโพด (Biogas) อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเตรียมแบบและข้อมูลทางเทคนิคในการดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาด (Green energy) มาใช้ในโรงงานได้ 1 เมกกะวัตต์ สอดคล้องกับนโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทนำไปสู่การขยายผลด้านธุรกิจพลังงานในอนาคต 3) การขยายพื้นที่ปลูกวัตถุดิบในส่วนของพื้นที่ 1,007 ไร่ บริษัทศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงเพื่อขยายช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่และสอดคล้องกับแผนการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคต โดยจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่เกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150.5 ล้านบาท  ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจ่ายไป 21.5 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

การปันผลประจำปีที่นำเสนอจ่ายเพิ่มอีก อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวน 129 ล้านบาท  โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

  • จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมไม่เกิน 215 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 107.5 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และ
  • จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 05 บาท เป็นจำนวนเงิน 21.5 ล้านบาท

โดยการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท แบ่งเป็น

  • การปันผลในอัตราหุ้นละ 22 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้ และ
  • การปันผลในอัตรา หุ้นละ 08 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และจ่ายปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

www.mitihoon.com