SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 5 ในอัตรา 0.15343 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

417

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.15343 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 26 มีนาคม 2564

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด จะส่งผลให้ SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม ครั้ง  คิดเป็นเงิน 1.10140 บาทต่อหน่วย  และจ่ายเงินคืนทุนไป 1 ครั้ง  ในอัตรา  0.040 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินปันผลและเงินคืนทุนที่จ่ายออกไปทั้งสิ้น 1.14140 บาทต่อหน่วย

สำหรับ ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2563 ของกองทุน SUPEREIF มีรายได้รวม 183.5 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ  137.9  ล้านบาท อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ  เท่ากับ  75.1%  ส่วนผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีรายได้รวม 843.7 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 646.7 ล้านบาท อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 76.7%

ทั้งนี้ กองทุนรวม SUPEREIF ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิจากการดำเนินโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดเล็กมากของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 19 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว พิจิตร และเพชรบูรณ์ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง (แล้วแต่กรณี) รวม 118 เมกะวัตต์

ขณะที่ ระยะเวลาโอนสิทธิรายได้สุทธิ  เริ่มตั้งแต่วันที่  14 สิงหาคม 2562  จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ ซึ่งระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 21-22 ปี นับจากวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2584

ประวัติการจ่ายเงินปันผล และเงินคืนทุน