Finansia จับมือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ลงนาม MOU ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

26

มิติหุ้น – บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส โดย นายช่วงชัย นะวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางนุสรา รุ่นเจริญ (ขวา) กรรมการบริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา (Cooperative Education) การส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต และการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง (ซ้าย) รักษาการแทนรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต และการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.mitihoon.com