SITTALK – “ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน” 3 คำ สร้างรากฐานแห่งความสำเร็จของ “ประทีป ทีปกรสุขเกษม” ประธานกรรมการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี หรือ CCP

74