รณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ชูโมเดลประหยัดน้ำ Reduce, Reuse, Recycle

11

มิติหุ้น – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานต้นแบบ “รณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” โดย ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่เกียรติคุณ จากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงาน “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต” จัดโดยการประปานครหลวง (กปน.) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กล่าวถึงงานนี้ว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าและมีสาขาอยู่มากถึง 33 แห่งทั่วประเทศ เราให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำมาโดยตลอด และมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทั้งผู้ประกอบการในศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไปช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนี้ เรามีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ภัยแล้ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในบางจังหวัด เราจึงร่วมมือกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรม “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต” ครั้งนี้ขึ้น โดยเซ็นทรัลพัฒนาได้สนับสนุนพื้นที่ฟรีในการจัดกิจกรรม รวมทั้งร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทั้งพนักงาน ร้านค้าในศูนย์ และลูกค้าที่มาใช้บริการให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าอีกด้วย”

สำหรับงานนี้ เราได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานต้นแบบ “การรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” โดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้ดำเนินการลดปริมาณการใช้น้ำในศูนย์การค้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยโมเดลที่เริ่มใช้อย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี 2554 คือ การลดการใช้น้ำ (Reduce) โดยการปรับแรงดันน้ำและการหน่วงเวลาปล่อยน้ำในโถสุขภัณฑ์และก็อกน้ำ รวมไปถึงการติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ปรับวาล์วน้ำและตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้น้ำได้ถึง 30%, การใช้ซ้ำ (Reuse) ดำเนินการตามแนวคิดในการใช้น้ำจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการประปามาใช้งานโดยตรง อาทิ ติดตั้งถังเก็บน้ำฝน ติดตั้งระบบรวมท่อน้ำทิ้งเพื่อนำน้ำคอนเดนเสทที่กลั่นตัวจากเครื่องทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่ (บางสาขา) ในกิจกรรมที่สามารถใช้น้ำประเภทดังกล่าวได้ เช่น การรดน้ำต้นไม้และล้างพื้น และการแปรรูปน้ำ (Recycle) ติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิลสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ภายในศูนย์การค้า โดยในปี 2563 ติดตั้งระบบแล้วทั้งสิ้นจำนวน 17 แห่ง โดยน้ำที่ได้จากการบำบัดจะแบ่งไปใช้ในกิจกรรมที่สามารถใช้น้ำบำบัดได้ อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างลานจอดรถ และใช้ในโถสุขภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ผู้ประกอบการในศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไป ช่วยกันประหยัดน้ำ สะท้อนจุดยืนที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างยั่งยืน”

www.mitihoon.com