ตลท.ปล่อยผี 2 หุ้นเน่า เทรดชั่วคราว THAI-POST

354

 

มิติหุ้น-ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท บางกอก โพสต์จำกัด (มหาชน) (POST)และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1)กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ POST และ THAI ต่อมาบริษัทแจ้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

• THAI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และมีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน
การแปลงหนี้เป็นทุน และแผนการปฏิรูปธุรกิจ

• POST อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน หาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ และปรับ
โครงสร้างองค์กร โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดท าแผนธุรกิจซึ่งจะน าเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามข่าว THAI และ POST วันที่26 มีนาคม 2564 และ 7 เมษายน 2564 ตามลำดับ)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

1. เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17
พฤษภาคม 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องช าระเงินทั้งจำนวนนอนการซื้อหลักทรัพย์

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือน
ผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ POST และ THAI มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครงั้สุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย
(อย่างไรก็ดีหากในวันที่16 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคา
สูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น)และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ POST และ THAIจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพัก การซื้อขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่ก าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษา
ข้อมูลของ POST และ THAI โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อม
ความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

www.mitihoon.com