“ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 12 เมษายน 2564”

31

มิติหุ้น – ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวง  สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นั้น

 ธนาคารขอเรียนเพื่อทราบว่า เนื่องจากขณะนี้ โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดและกระจายออกไปใน      วงกว้าง โดยพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มก้อนของการรวมตัวกันของคนจำนวนมากอย่างใกล้ชิด ธนาคารมีความห่วงใยและให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อสุขภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้นเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากมาตรการและแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยจะเริ่มรับลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 300 ที่นั่ง ทั้งนี้ เมื่อจำนวนที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้วจะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามเจตนารมณ์  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้น

 

นอกจากนี้ ธนาคารขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

  1. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermoscan โดยธนาคารกำหนดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าภายในอาคารสำนักงานใหญ่ หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป  จะไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคาร
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากอาคาร ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
  3. ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าอาคาร หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือแวะสถานที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะไม่อนุญาตให้เข้ามายังอาคาร เพื่อเข้าร่วมงานการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
  4. ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างประชุมตลอดเวลา และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

สำหรับสื่อมวลชน กรณีเป็นผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้น โดยธนาคารมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ธนาคารจึงของดการพบปะและสัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารทุกท่าน โดยธนาคารต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

www.mitihoon.com