SC กำหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์

47


มิติหุ้น – นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ปีนี้ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถมอบฉันทะหรือลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 02-949-2204 หรือสามารถรับชมการแพร่ภาพสดของการประชุมบนเว็บไซต์ www.scasset.com ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

www.mitihoon.com