CV ผู้นำพลังงานหมุนเวียนครบวงจร ที่มีหลายจุดแข็งเหนือคู่แข่ง

690

มิติหุ้น – หากจะเอ่ยถึงบริษัทที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนกว่า 15 ปี ที่เป็นผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรมพลังงานครบวงจร  เชื่อว่า 1 ในบริษัทที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมต้องมีชื่อ “บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV” อย่างแน่นอน ด้วยวิสัยทัศน์ ในการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลกเพื่อความยั่งยืน โดย CV ได้นำจุดแข็งของทีมวิศวกรและทีมงานที่มีความชำนาญในงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) มาขับเคลื่อนการขยายธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

CV ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (Power Producer) 2. ธุรกิจด้านงานวิศวกรรม (Valued EPC) และ 3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Supporting Business)

COD โรงไฟฟ้า 4 แห่งขนาด 26.2MW

โดยมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.2 เมกะวัตต์(ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น 16.69 เมกะวัตต์) แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการดำเนินการภายใต้บริษัท CV, CPL และ RTB และโรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการภายใต้ CPX ได้แก่

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) อ.วังชิ้น จ.แพร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โคลเวอร์ พิษณุโลก (CPL) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กำลังการผลิตติดตั้ง 4.9 เมกะวัตต์

1.3 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล รุ่งทิวา ไบโอแมส (RTB) อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าขยะ มีจำนวน 1 โครงการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท CPX

1.4 โครงการโรงไฟฟ้าขยะ โคลเวอร์ พิจิตร (CPX) อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร กำลังการผลิตติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน CV มีทุนจดทะเบียน 640 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 480 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 960 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 320 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งวัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ,ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมกรรมการ และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ผลงานเติบโตก้าวกระโดด ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาปี (ปี2561-2563) กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากากรดำเนินงาน 390.74 ล้านบาท 610.27 ล้านบาท และ 2,468.96  ล้านบาทตามลำดับ เติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระหว่างปี 2562-2563 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 35.20 ล้านบาท และ 215.67 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสัดส่วนรายได้ปี 63 แบ่งเป็น  รายได้จากการขายไฟฟ้าร้อยละ 17.22 รายได้จากการขายเครื่องจักรและให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างร้อยละ 80.32 ที่เหลือเป็นรายได้จากการให้บริการและรายได้อื่นๆร้อยละ 2.46 โดยรายได้จากการขายเครื่องจักรและให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยต่อเนื่องจากปีก่อน

จุดแข็งของบริษัทที่เหนือคู่แข่ง  ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านงานวิศวกรรมพลังงานแบบครบวงจร ทั้งการการออกแบบ การก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า  บริการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า ประกอบกับการส่งมอบผลงาน EPC โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายโครงการ และโรงไฟฟ้าของบริษัทเอง กลุ่มบริษัทฯ จึงมีฐานความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่เข้มแข็ง มีประสบการณ์ทั้งในฐานะเจ้าของโรงไฟฟ้า และผู้ออกแบบ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ และระบบคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF ทำให้มีการนำองค์ความรู้มาต่อยอดและพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจุดแข็งนี้ทำให้เมื่อมาสร้างโรงไฟฟ้าของตนเอง หรือร่วมลงทุนกับ Partner จึงสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านการควบคุมต้นทุน รวมไปถึงการมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเก่า ให้กลับมาดำเนินธุรกิจจนมีผลกำไรที่ดี ปี2580 ไทยต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 29,411 MW

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CV เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และภายในปี 2580 ประเทศไทยจะต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ได้ถึง 29,411 เมกะวัตต์ ซึ่งมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากเอกชนจำนวน 18,696 เมกะวัตต์ รองรับการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปี 2580 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลกเพื่อความยั่งยืน”

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp