ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 7 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น NBC

691

มิติหุ้น-ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 7 ราย กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 6,266,640 บาท

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติม พบการกระทำความผิดของบุคคล 7 ราย ได้ร่วมรู้เห็นตกลงแบ่งหน้าที่กันสลับเข้าซื้อขายหุ้น NBC ในลักษณะจับคู่ซื้อขายกันเองอันเป็นการอำพรางให้บุคคลอื่นหลงผิดเกี่ยวกับสภาพการซื้อขาย และซื้อขายในลักษณะผลักดันราคาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น NBC ผิดไปจากสภาพผิดปกติของตลาด เพื่อจูงใจให้ผู้ลงทุนรายอื่นเข้าซื้อหรือขายตาม และแสวงหาประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว ดังนี้

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 บุคคลจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) นายยรรยงค์  อินทรสงเคราะห์ (2) นายเอกวิชญ์ กมลเทพา (3) นางสาวกรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ (4) นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม (5) นายภควันต์ วงษ์โอภาสี ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาหุ้น NBC เพิ่มขึ้นจาก 2.46 บาท ขึ้นไปสูงสุดที่ 3.02 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 10,000 หุ้น เป็น 11,680,000 หุ้น

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 บุคคลจำนวน 6 ราย ได้แก่ (1) นายยรรยงค์  (2) นายเอกวิชญ์ (3) นางสาวกรรณิดา(4) นางสาวพรเพ็ญ นิธิเกษม (5) นายภควันต์ และ (6) นายกรวิช อัศวกุล ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาหุ้น NBC เพิ่มขึ้นจาก 2.46 บาท ขึ้นไปสูงสุดที่ 2.80 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 441,200 หุ้น
เป็น 15,224,200 หุ้น

 

การกระทำของบุคคลจำนวน 7 ราย ดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2) ซึ่งต้องระวางโทษมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 บัญญัติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้กับการกระทำความผิดดังกล่าวได้

 

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 7 ราย โดยกำหนดให้ชำระค่าปรับทางแพ่งดังนี้  (1) นายยรรยงค์ จำนวน 1,000,000 บาท (2) นายเอกวิชญ์ จำนวน 1,000,000 บาท (3) นางสาวกรรณิดา จำนวน 1,000,000 บาท
(4) นายภาณุรักษ์ จำนวน 500,000 บาท (5) นางสาวพรเพ็ญ จำนวน 893,439 บาท (6) นายภควันต์ จำนวน 1,373,201 บาท และ (7) นายกรวิช จำนวน 500,000 บาท

 

หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่ ค.ม.พ. กำหนดจนถึงอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ

 

การที่ ค.ม.พ. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดเป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
ผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการมีลักษณะต้องห้ามการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 

ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งที่ได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง

 

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp