MORE ขายบ.ย่อยถือหุ้นHEMP เพิ่มทุน3พันล.รุกแร่กรองน้ำ

664

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MORE ถือหุ้น 99.99% ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บมจ.เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น (HEMP) ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาทให้แก่บริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด ดังนั้น บริษัทจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของ HEMP ซึ่งมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจสมุนไพร และสุขภาพที่สามารถต่อยอดธุรกิจของ MMD ได้เป็นอย่างดีในอนาคต

พร้อมกันนี้ มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PROP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 38,400,000 หุ้น หรือคิดเป็น 99.99% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตตพร และบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน PROP ในครั้งนี้เพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ย.63 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) รวม 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด 1,000,000,000 หุ้น นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ 1,000,000,000 หุ้น และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ 1,000,000,000 หุ้น เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนั้นมิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทจะลดทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท จาก 503,793,579.75 บาท เป็น 353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็น 453,793,579.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อจัดสรรให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,000,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนแร่ไพโรลูไซต์แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)

โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 23.44% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

โครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเป็นการบำบัดน้ำใช้และน้ำดื่มให้ได้น้ำที่มีมาตรฐานเหมาะสำหรับการใช้งานในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการอุปโภค ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมิใช่เป็นธุรกิจใหม่ แต่เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม จึงมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจตามโครงการตามที่เสนอ

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp