AMA ทุ่มเงิน 304 ลบ. เข้าซื้อ 2ธุรกิจ “TSSK-AUTO”

379

 

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. อาม่า มารีน(AMA) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือระหว่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ รวมทั้งบ.ย่อยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 โดย นายพิศาล  เปิดเรัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียน เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์จำกัด (“TSSK”) ในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่า 273,600,000 ลบ.

และบริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด (“AUTO”) ในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดมูลค่า 30,400,000 ลบ. เป็นมูลค่ารวม 304,000,000 ลบ. ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยจะชำระเป็นเงินสดร้อยละ 95 ณ วันที่โอนหุ้น TSSK และ AUTO ให้แก่ AMAL และชำระอีกร้อยละ 5 ภายในเดือนธ.ค. 64

ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงการขนส่งประเภทสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการควบรวมกิจการจะช่วยให้ได้ประโยชน์จากขนาดที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารจัดการต้นทุน
รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ TSSK ยังเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งสินค้าปิโตรเคมีในพื้นที่ภาคตะวันออกมา
ยาวนานกว่า 20 ปี

 

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp