ก.ล.ต. ไทยหารือหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างประเทศ

40

มิติหุ้น – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วย นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ได้หารือกับ Mr. Fang Xinghai, Vice Chairman of the China Securities Regulatory Commission (CSRC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร CSRC เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

การหารือในครั้งนี้ ก.ล.ต. ไทย และ CSRC ได้มีความเห็นร่วมกันในการจะยกระดับความร่วมมือด้านตลาดทุนที่ได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี 2550 ให้ครอบคลุมและตอบรับกับบริบทและความท้าทายของตลาดทุนในปัจจุบัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความเป็นไปได้ในการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนระหว่างทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานได้เห็นชอบที่จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมและขยายขอบเขตการลงทุนระหว่างกัน

นอกจากนี้ หน่วยงานของทั้งสองประเทศดังกล่าวยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการและความท้าทายในการกำกับดูแลนวัตกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดทุน รวมถึงการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs/Startup ผ่านตลาดทุนอีกด้วย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในกลไกที่จะดำเนินงานร่วมกันเพื่อหารือแนวทางในการผลักดันการเชื่อมโยงตลาดทุนของทั้งสองประเทศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป โดยทั้งสองหน่วยงานได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp