TTA ทุ่มงบ 100ลบ. ซื้อหุ้น ‘SKOOTAR’ในสัดส่วน 60% รุกให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์

395

มิติหุ้น-นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  กรรมการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด (“VVT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99%ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สกู๊ตตาร์บียอนด์ จำกัด (“SKOOTAR”) ในสัดส่วน 60% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยปัจจุบัน SKOOTAR มีทุนจดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนนี้ VVT จะใช้กระแสเงินสดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

SKOOTAR เป็นบริษัทเอกชนไทยจัดตั้งดำเนินการและมีรายได้เชิงพาณิชยตั้งแต่ปี2559โดยมีวัตถุประสงค์หลักทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ โดย SKOOTAR เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ที่่ชื่อว่าSKOOTAR ซึ่งบริการของ SKOOTAR ครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร/พัสดุการส่งใบแจ้งหนี้การเก็บและฝากเช็คการรับชำระค่าสินค้าเมื่อส่งถึงและการส่งอาหาร โดยมีผู้ส่งเอกสารรายย่อยทั่วไปที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน ดังกล่าว

โดยการเข้าลงทุนใน SKOOTAR จะทำให้บริษัทสามารถขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งให้ครอบคลุมธุรกิจการให้บริการขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งช่วยต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม TTA ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp