ปตท. รับ 3 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

12

มิติหุ้น  –   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หรือ Thailand Corporate Excellence Award 2021 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  (กลาง) พร้อมด้วย นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (ขวา) และนายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล (ซ้าย) ในฐานะผู้แทน ปตท. เข้ารับ สาขารางวัล ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Finance Management Excellenceและความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติอย่างสมดุล เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สังคมมีความเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp