สำนักงาน กสทช. สนับสนุนโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G”

17

มิติหุ้น   –  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. สนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนิน โครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์” ที่เป็นโครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5รวมทั้ง Cloud AI และ Digital Technology ภายหลังจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะยกระดับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกแห่งแรก
ของประเทศไทยและภูมิภาค 
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

กสทช. และสำนักงาน กสทช. มองเห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทยจะได้รับจากการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงมั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาลศิริราชที่พร้อมไปด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการนำร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ประสบความสำเร็จได้ เพื่อให้นำไปสู่การใช้งานจริง และขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศไทย และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นสูงได้อย่างทั่วถึง ต่อไป

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า โครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G” เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นประโยชน์จากการนำเทคโนโลยี 5มาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตเราจะเห็นผลสำเร็จจากการนำเทคโนโลยี 5ไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง เพื่อให้แต่ละภาคส่วนมีความเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนการนำเทคโนโลยี 5มาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย ช่วยในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การขนส่ง การเกษตร การศึกษา ธุรกิจการค้า และการบริการของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นายไตรรัตน์ กล่าว

ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp