PEA ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

25

มิติหุ้น  –  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ในหัวข้อ “Beauty of Brightness” โดยเป็นการถ่ายภาพกิจกรรม หรือสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบใดก็ได้ ที่สามารถสะท้อนถึงภารกิจ และการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า การให้บริการด้านไฟฟ้า และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลและเงินสดรวมกว่า 300,000 บาท โดยมีผู้ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดจาก 55 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 3,023 ภาพ

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ในหัวข้อ “Beauty of Brightness” เป็นการนำเสนอมุมมองการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสะท้อนถึงภารกิจและการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสำนักงานมากกว่า 900 แห่ง ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 20 ล้านราย โดยเสาและสายไฟฟ้า รวมถึงการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถือเป็นลักษณะสำคัญและเป็นตัวแทนหลักขององค์กร ที่เข้าถึงประชาชนทุกภูมิภาค ดังนั้นการถ่ายทอดความสวยงาม และเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านภาพถ่าย จึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 หัวข้อ และได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

1. PEA สว่างไสวทั่วไทย

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                      นายวสุรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายปิตินันท์ บุตรวงษ์

รุ่นพนักงาน PEA       

รางวัลชนะเลิศ                      นายพลสินธุ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายวโรดม มากมูล

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                      นายนริทร์ ไชยวรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายสุชาติ เกื้อทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายไมตรี ตังคโณบล

 

2PEA ใส่ใจบริการ

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                      นายพัดยศ วิเศษสิงห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายอนุชา เวียงคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นางสาวลันต์ลลิต สมควร

รุ่นพนักงาน PEA       

รางวัลชนะเลิศ                      นายวโรดม มากมูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายกชภัท ปานรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายอภิเดช จันทร์สว่าง

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                      นายชนกานต์ นิพพิทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นางสาวจิรา ชุมศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายธนกฤต สิงหกลางพล

 

3. สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                      นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายมนตรี ชูถนอม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กชายเดโชชิต อธิชโย

รุ่นพนักงาน PEA       

รางวัลชนะเลิศ                      นายวโรดม มากมูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายกัมพล เนตรสว่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายสำราญ พรมรัตน์

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                      นายดิลก ตามใจเพื่อน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นางสาวโฉมผกา รอดภัย

 

4PEA พร้อมเคียงข้างคุณ

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                      นายวุฒิภัทร ผลอุดม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นางสาวชุติกาญจน์ มนต์ประสิทธิ์

รุ่นพนักงาน PEA       

รางวัลชนะเลิศ                      นายวโรดม มากมูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายสำราญ พรมรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายศราวุธ ดีปะละ

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                      นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายจามิกร ศรีคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายนิพนธ์ เกตุจรัส

 

5PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

รุ่นนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                      นางสาวซอฟา ประธรรมสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายกฤษดา เปรมจิตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายศุภณัฐ กันไชยสัก

รุ่นพนักงาน PEA       

รางวัลชนะเลิศ                      นายสิทธิชัย สมชม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายปฏิพล แสนล้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายทวีชัย โลหะสาร

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                      นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ         นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นายธีรศักดิ์ ร่มรื่น

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย โดยสามารถชมผลงานภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่ www.peaphotochallenge.com พร้อมติดตามข่าวสารดีๆ ได้ผ่านทาง Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp